“โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง คุณภาพชีวิตมาตรฐาน การศึกษาตามเกณฑ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ”
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการจัดการด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 สภาพปัจจุบัน
        - ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงในเขตเทศบาลตำบลเทพราช มีประมาณวันละ 10 ตัน ซึ่งเทศบาลสามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยประมาณวันละ 4-6  ตัน  จากจำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการเก็บขน 700 หลังคาเรือน  คิดเป็น 86.40 %
        - ภาชนะรองรับมูลฝอยในเขตเทศบาล มีประมาณ 120 ใบ เป็นถังพลาสติกชนิดมีฝาปิด ขนาด 120 และ 240  ลิตร  
        - รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 3 ตัน จำนวน 2 คัน บุคลากร 8 คน โดยการจัดเก็บวันเว้นวัน
        - สถานที่ฝังกลบมูลฝอยเป็นการเช่าที่เอกชน โดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการฝังกลบ และปรับปรุงพื้นที่ ฝังกลบเอง โดยเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  ต่อเดือน

ปัญหาที่พบและแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลฯ ในปัจจุบัน
        - พื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ เป็น ตรอก ซอย และอยู่ริมคลองปัญหาที่เกิดจึงมาจากการเก็บมูลฝอยได้ไม่ทั่วถึง  ปริมาณขยะที่รวบรวมได้จึงน้อยกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นจริง  รวมทั้งประชาชนหลายครัวเรือนมีการจัดการขยะเอง เช่น การเผา ฝัง   และคัดแยกขยะเพื่อขาย
        - รณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง  เพื่อที่จะสามารถนำวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณการผลิตขยะของชุมชน  และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของทางเทศบาลฯ  และมีธนาคารขยะในโรงเรียน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเทพราช
        - จัดซื้อถังรองรับมูลฝอยให้เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดในแต่ละสถานที่ 
        - ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชนในการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยมีการนำมาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วยในการป้องกันและควบคุมปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน

โครงการในอนาคต
          - มีการให้ความรู้กับประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาของขยะและการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร และขยะสดในบ้านเรือนกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดการเผาทำลาย ลดปริมาณขยะ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อีกด้วย
          - ควบคุมให้มีการรวบรวมขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน  และวางแผนให้มีการจัดเก็บขยะอย่างทั่วถึง โดยการจัดให้มีรถยนต์ขนาดเล็ก เรือเก็บขยะ เพื่อใช้เข้าไปเก็บขยะตามซอกซอยต่างๆ ที่มีบ้านเรือนประชาชนห่างไกลจากจุดเก็บขยะเดิม และ บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ  
          - จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน เพื่อรวบรวมขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จากบ้านเรือนประชาชน เป็นการลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีแนวคิดในการจัดการขยะ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
         1. การจัดการทางด้านอุปสงค์ คือเป็นการจัดการขยะที่ต้นเหตุ หรือแหล่งกำเนิดขยะ ได้แก่   การลดปริมาณการเกิดขยะ การทำให้ชุมชน และ/หรือประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ซึ่งมีวิธีการได้แก่ 5R (reduce, reuse, repair, recycle, refill) และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และได้นำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือในแนวใหม่ที่ถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับ 5R เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับแหล่งกำเนิดขยะให้เกิดความตระหนัก การเข้ามามีส่วนร่วม และเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินการจัดการขยะของตนเอง มาตรการของเครื่องมือจะใช้ผ่านกลไกราคา กลไกตลาด และกลไกทางการเงิน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการจัดการ เช่นสนับสนุนเงินทุน การเก็บธรรมเนียมค่าบริการ เป็นต้น และการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ขยะให้มีราคา และตลาดซื้อ–ขาย เกิดขึ้น เช่น การมัดจำ การนำวัสดุขยะมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นต้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ทางเทศบาลได้ดำเนินการไปแล้วในบางพื้นที่ ซึ่งสามารถที่จะลดปริมาณขยะลงได้และมีแผนงานที่จะดำเนินการขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ 100 %
         2. การจัดการทางด้านอุปทาน เป็นการจัดการที่ปลายเหตุ หรือการสร้างสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องขึ้นมารองรับขยะ ได้แก่การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักทำปุ๋ย การสร้างโรงงานเผาขยะ  ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่จะต้องมีการวางแผนในการกำจัดขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเทศบาลฯ จะต้องมีการวางแผนกำจัดขยะที่ดี พื้นที่ สถานที่ รวมถึงการวางระบบฐานข้อมูลปริมาณขยะ การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน การใช้มาตรการ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณขยะในท้องถิ่น

การจัดการทรัพยากรน้ำ   
          เนื่องจากบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพราช ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ และมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และไม่เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่  ร่วมกับการที่หน่วยงานราชการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพราชมีดังนี้
          - รณรงค์ให้มีการร่วมมือของประชาชนในการแยกเศษอาหาร ขยะ และเศษวัสดุอื่นๆ ออกจากน้ำก่อนจะระบายลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อเป็นการลดความสกปรกของน้ำก่อนทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง
          - รณรงค์ให้มีการใช้สารปราบศัตรูพืชจากธรรมชาติ ในการทำเกษตรกรรม  และให้มีการลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้ง ปลา  เพื่อลดการปนเปื้อนสารเคมีลงแหล่งน้ำ  
          - ให้ความรู้ ในเรื่องการลดการใช้น้ำ  และมีการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น น้ำที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความสกปรกมาก สามารถนำกลับมาใช้รดน้ำสนามหญ้า ต้นไม้ ล้างรถยนต์ได้  จะทำให้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นลดน้อยลงได้ 
          - ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ
          - มีการนำมาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วยในการป้องกันและควบคุมปัญหามลภาวะทางน้ำในชุมชน
โครงการในอนาคต
          - มีการจัดตั้งกลุ่มประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นผู้นำในการรักษาแหล่งน้ำ และป้องกันการเกิดมลภาวะทางน้ำ (โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2552)
          - มีโครงการติดตั้งถังดักไขมันในส่วนของร้านอาหาร   อาคารสำนักงาน  โรงเรียนเพื่อแยกไขมันที่เกิดจากการประกอบอาหารออกจากน้ำเพื่อนำไปกำจัดทิ้ง  
          - มีโครงการสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำที่เกิดจากบ้านเรือนอาคารและร้านอาหาร เพื่อนำไปบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ  พร้อมทั้งสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพเพื่อรองรับน้ำที่ได้จากการรวบรวมมาบำบัดให้มีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
 

 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลเทพราช
ความร่วมมือของเทศบาลกับใจกล้า
โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าจระเข้น้อย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กำนันขอคุย
facebook
ตลาดคลองสวน ๑๐๐ปี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
สํานักงาน กพ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์